Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Trở lại danh sách Đăng bài-----
Xem: 16213|Trả lời: 0

Download trọn bộ Mp3 MessengerX - Cloud Library John & Lisa Bevere

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-11-2013 18:04:56 | Xem tất |Chế độ đọc

Dâng hiến cho công việc Chúa
Download trọn bộ Mp3 MessengerX - Cloud Library John & Lisa Bevere  

Audio Mp3
Tự do khỏi khiêu dâm Câu chuyện hôn nhân Gia tăng tiềm năng cho Chúa
01 Tự do khỏi khiêu dâmCâu chuyện hôn nhân - giới thiệu 01 Gia tăng tiềm năng cho Chúa
02 Tự do khỏi khiêu dâm 01 Câu chuyện hôn nhân 02 Gia tăng tiềm năng cho Chúa
03 Tự do khỏi khiêu dâm 02 Câu chuyện hôn nhân 03 Gia tăng tiềm năng cho Chúa
04 Tự do khỏi khiêu dâm 03 Câu chuyện hôn nhân 04 Gia tăng tiềm năng cho Chúa
05 Tự do khỏi khiêu dâm 04 Câu chuyện hôn nhân 05 Gia tăng tiềm năng cho Chúa
06 Tự do khỏi khiêu dâm 05 Câu chuyện hôn nhân 06 Gia tăng tiềm năng cho Chúa
07 Tự do khỏi khiêu dâm 06 Câu chuyện hôn nhân 07 Gia tăng tiềm năng cho Chúa
08 Tự do khỏi khiêu dâm Phần thưởng tôn trọng 08 Gia tăng tiềm năng cho Chúa
09 Tự do khỏi khiêu dâm 01 Phần thưởng tôn trọng 09 Gia tăng tiềm năng cho Chúa
10 Tự do khỏi khiêu dâm 02 Phần thưởng tôn trọng 10 Gia tăng tiềm năng cho Chúa
Có ân tứ 03 Phần thưởng tôn trọng 11 Gia tăng tiềm năng cho Chúa
01 Có ân tứ 04 Phần thưởng tôn trọng 12 Gia tăng tiềm năng cho Chúa
02 Có ân tứ 05 Phần thưởng tôn trọng
03 Có ân tứ 06 Phần thưởng tôn trọng
04 Có ân tứ 07 Phần thưởng tôn trọng
05 Có ân tứ 08 Phần thưởng tôn trọng
06 Có ân tứ 09 Phần thưởng tôn trọng
07 Có ân tứ 10 Phần thưởng tôn trọng
08 Có ân tứ 11 Phần thưởng tôn trọng
12 Phần thưởng tôn trọng
Chúa ơi, Ngài ở đâu Giải độc siêu nhân Đời hay Đạo
Chúa ơi, Ngài ở đâu 01 Giải độc siêu nhân 01 Đời hay Đạo 01
Chúa ơi, Ngài ở đâu 02 Giải độc siêu nhân 02 Đời hay Đạo 02
Chúa ơi, Ngài ở đâu 03 Giải độc siêu nhân 03 Đời hay Đạo 03
Chúa ơi, Ngài ở đâu 04 Giải độc siêu nhân 04 Đời hay Đạo 04
Chúa ơi, Ngài ở đâu 05 Giải độc siêu nhân 05 Đời hay Đạo 05
Chúa ơi, Ngài ở đâu 06 Giải độc siêu nhân 06 Đời hay Đạo 06
Chúa ơi, Ngài ở đâu 07 Giải độc siêu nhân 07 Hướng về cỏi đời đời
Chúa ơi, Ngài ở đâu 08 Giải độc siêu nhân 08 Hướng về cỏi đời đời 01
Chúa ơi, Ngài ở đâu 09 Không Nao Sờn Hướng về cỏi đời đời 02
Chúa ơi, Ngài ở đâu 10 Không Nao Sờn 01 Hướng về cỏi đời đời 03
Chúa ơi, Ngài ở đâu 11 Không Nao Sờn 02 Hướng về cỏi đời đời 04
Đức Thánh Linh Không Nao Sờn 03 Hướng về cỏi đời đời 05
Giới thiệu Không Nao Sờn 04 Hướng về cỏi đời đời 06
Đức Thánh Linh 01 Không Nao Sờn 05 Cửa sổ của cỏi đời đời
Đức Thánh Linh 02 Không Nao Sờn 06 Cửa sổ của cỏi đời đời 01
Đức Thánh Linh 03 Không Nao Sờn 07 Cửa sổ của cỏi đời đời 02
Đức Thánh Linh 04 Không Nao Sờn 08 Cửa sổ của cỏi đời đời 03
Đức Thánh Linh 05 Không Nao Sờn 09 Cửa sổ của cỏi đời đời 04
Đức Thánh Linh 06 Không Nao Sờn 10 Cửa sổ của cỏi đời đời 05
Kính Sợ Chúa Không Nao Sờn 11 Sách nói: Hôn cô gái rồi bỏ họ khóc
Kính Sợ Chúa 01 Không Nao Sờn 12 Giới thiệu
Kính Sợ Chúa 02 Sách nói: Giải độc siêu nhân Hôn cô gái rồi bỏ họ khóc 01
Kính Sợ Chúa 03 Giới thiệu Hôn cô gái rồi bỏ họ khóc 02
Kính Sợ Chúa 04 SN- Giải độc siêu nhân 01 Hôn cô gái rồi bỏ họ khóc 03
Kính Sợ Chúa 05 SN- Giải độc siêu nhân 02 Hôn cô gái rồi bỏ họ khóc 04
Kính Sợ Chúa 06 SN- Giải độc siêu nhân 03 Hôn cô gái rồi bỏ họ khóc 05
Kính Sợ Chúa 07 SN- Giải độc siêu nhân 04 Hôn cô gái rồi bỏ họ khóc 06
Kính Sợ Chúa 08 SN- Giải độc siêu nhân 05 Hôn cô gái rồi bỏ họ khóc 07
Sách Nói: Chúa ơi, Ngài ở đâu SN- Giải độc siêu nhân 06 Hôn cô gái rồi bỏ họ khóc 08
SN – Phụ lục SN- Giải độc siêu nhân 07 Hôn cô gái rồi bỏ họ khóc 09
SN – Chúa ơi, Ngài ở đâu 01 SN- Giải độc siêu nhân 08 Hôn cô gái rồi bỏ họ khóc 10
SN – Chúa ơi, Ngài ở đâu 02 SN- Giải độc siêu nhân 09 Hôn cô gái rồi bỏ họ khóc 11
SN – Chúa ơi, Ngài ở đâu 03 SN- Giải độc siêu nhân 10 Hôn cô gái rồi bỏ họ khóc 12
SN – Chúa ơi, Ngài ở đâu 04 SN- Giải độc siêu nhân 11 Hôn cô gái rồi bỏ họ khóc 13
SN – Chúa ơi, Ngài ở đâu 05 SN- Giải độc siêu nhân 12 Hôn cô gái rồi bỏ họ khóc 14
SN – Chúa ơi, Ngài ở đâu 06 SN- Giải độc siêu nhân 13 Hôn cô gái rồi bỏ họ khóc 15
SN – Chúa ơi, Ngài ở đâu 07 SN- Giải độc siêu nhân 14 Sách nói: Hướng về cỏi đời đời
SN – Chúa ơi, Ngài ở đâu 08 SN- Giải độc siêu nhân 15 Giới thiệu
SN – Chúa ơi, Ngài ở đâu 09 SN- Giải độc siêu nhân 16 SN- Hướng về cỏi đời đời 01
SN – Chúa ơi, Ngài ở đâu 10 SN- Giải độc siêu nhân 17 SN- Hướng về cỏi đời đời 02
SN – Chúa ơi, Ngài ở đâu 11 SN- Giải độc siêu nhân 18 SN- Hướng về cỏi đời đời 03
SN – Chúa ơi, Ngài ở đâu 12 SN- Giải độc siêu nhân 19SN- Hướng về cỏi đời đời 04
Sách nói: Mồi Sa-tan SN- Giải độc siêu nhân 20SN- Hướng về cỏi đời đời 05
Giới thiệu SN- Giải độc siêu nhân 21SN- Hướng về cỏi đời đời 06
SN- Mồi Sa-tan 01SN- Giải độc siêu nhân 22SN- Hướng về cỏi đời đời 07
SN- Mồi Sa-tan 02SN- Giải độc siêu nhân 23SN- Hướng về cỏi đời đời 08
SN- Mồi Sa-tan 03SN- Giải độc siêu nhân 24SN- Hướng về cỏi đời đời 09
SN- Mồi Sa-tan 04SN- Giải độc siêu nhân 25SN- Hướng về cỏi đời đời 10
SN- Mồi Sa-tan 05SN- Giải độc siêu nhân 26SN- Hướng về cỏi đời đời 11
SN- Mồi Sa-tan 06SN- Giải độc siêu nhân 27SN- Hướng về cỏi đời đời 12
SN- Mồi Sa-tan 07SN- Giải độc siêu nhân 28SN- Hướng về cỏi đời đời 13
SN- Mồi Sa-tan 08SN- Giải độc siêu nhân 29SN- Hướng về cỏi đời đời 14
SN- Mồi Sa-tan 09Sách nói: Đời hay ĐạoPhụ lục
SN- Mồi Sa-tan 10SN- Đời hay Đạo 01 Sách nói: Đức Thánh Linh
SN- Mồi Sa-tan 11SN- Đời hay Đạo 02 Giới thiệu
SN- Mồi Sa-tan 12SN- Đời hay Đạo 03 SN- Đức Thánh Linh 01
SN- Mồi Sa-tan 13SN- Đời hay Đạo 04 SN- Đức Thánh Linh 02
SN- Mồi Sa-tan 14SN- Đời hay Đạo 05 SN- Đức Thánh Linh 03
Lời kếtSN- Đời hay Đạo 06 SN- Đức Thánh Linh 04
Sách nói: Câu chuyện hôn nhânSN- Đời hay Đạo 07 SN- Đức Thánh Linh 05
Mục lụcSN- Đời hay Đạo 08 Devotions – Đức Thánh Linh 01
Giới thiệuSN- Đời hay Đạo 09 Devotions – Đức Thánh Linh 02
SN- Câu chuyện hôn nhân 01SN- Đời hay Đạo 10 Devotions – Đức Thánh Linh 03
SN- Câu chuyện hôn nhân 02SN- Đời hay Đạo 11 Devotions – Đức Thánh Linh 04
SN- Câu chuyện hôn nhân 03SN- Đời hay Đạo 12 Devotions – Đức Thánh Linh 05
SN- Câu chuyện hôn nhân 04SN- Đời hay Đạo 13 Bonus Chapter
SN- Câu chuyện hôn nhân 05SN- Đời hay Đạo 14
SN- Câu chuyện hôn nhân 06SN- Đời hay Đạo 15
Sách nói: Kính Sợ ChúaSN- Đời hay Đạo 16
Giới thiệuSách nói: Không Nao Sờn
SN- Kính Sợ Chúa 01SN- Không Nao Sờn 01
SN- Kính Sợ Chúa 02SN- Không Nao Sờn 02
SN- Kính Sợ Chúa 03SN- Không Nao Sờn 03
SN- Kính Sợ Chúa 04SN- Không Nao Sờn 04
SN- Kính Sợ Chúa 05SN- Không Nao Sờn 05
SN- Kính Sợ Chúa 06SN- Không Nao Sờn 06
SN- Kính Sợ Chúa 07SN- Không Nao Sờn 07
SN- Kính Sợ Chúa 08SN- Không Nao Sờn 08
SN- Kính Sợ Chúa 09SN- Không Nao Sờn 09
SN- Kính Sợ Chúa 10SN- Không Nao Sờn 10
SN- Kính Sợ Chúa 11SN- Không Nao Sờn 11
SN- Kính Sợ Chúa 12SN- Không Nao Sờn 12
SN- Kính Sợ Chúa 13SN- Không Nao Sờn 13
SN- Kính Sợ Chúa 14SN- Không Nao Sờn 14
Lời kếtSN- Không Nao Sờn 15

SN- Không Nao Sờn 16

SN- Không Nao Sờn 17

SN- Không Nao Sờn 18Vài nét về thư viện MessengerX - Cloud Library


Chức vụ Messenger International tập trung soạn ra những tư liệu nhằm giúp đỡ các mục sư và và lãnh đạo hội thánh khắp thế giới không phân biệt giàu hay nghèo. Đây chính là mục đích của thư viện CloudLibrary. Thư viện này được thiết lập để cung cấp các sách vở và băng đĩa miễn phí.
Mục tiêu của chúng tôi là dịch các tư liệu này sang mọi ngôn ngữ chính để mang tin lành đến 98% dân số trên thế giới. Thư viện CloudLibrary là một kênh để hoàn thành mục tiêu này. Tại sao là vậy? Bởi vì những tư liệu bằng âm thanh và hình ảnh lan truyền nhanh hơn là sách vở. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ thích thú vào thư viện này.

Từ Đấng tạo hóa

Các tư liệu này là tư liệu của Chúa. Tên của chúng tôi được ghi trên các sách vở này là vì chúng tôi là người đầu tiên đọc nó. Chung tôi cho phép qúy vị chia sẻ các tư liệu này bằng kỳ cách nào mà quý vị có thể chia sẻ được.
Chúa Giê-su truyền bảo chúng ta không chỉ rao giảng tin lành mà còn môn đồ hóa nữa. Các sứ điệp này sẽ giúp quý vị trở thành môn đồ Chúa. Chúng tôi đầu tư để huấn luyện quý vị vì chúng tôi tin nơi quý vị và khả năng của quý vị, bởi ân điển Chúa các sứ điệp này sẽ biến đổi ảnh hưởng của quý vị. Chúa đặt sự vĩ đại bên trong bạn, và Ngài mong ước biết rõ bạn. Các tư liệu này sẽ giúp bạn khám phá mối quan hệ riêng tư và gần gũi với Chúa. Khi bạn tăng trưởng trong mối quan hệ với Chúa, bạn sẽ được biến đổi bởi quyền năng của Lời Ngài.
Chúa tạo dựng quý vị nhằm mục đích ban cho quý vị ân tứ và ảnh hưởng duy nhất. Chúng tôi khích lệ quý vị hãy tìm kiếm mọi sự mà Chúa dành cho quý vị.
Xin Chúa ban phước cho qúy vị và gia đình quý vị.

John & Lisa Bevere


Hổ Trợ Khải Tượng

Qúy vị có khao khát muốn thấy các tư liệu được xức dầu này được phổ biến khắp thế giới không? Nếu quý vị muốn hổ trợ sứ mạng của thư viện Cloud Library, xin email getinvolved@cloudlibrary.org. Chúng tôi cảm ơn trước quý vị về lời cầu nguyện và sự hổ trợ của quý vị!

Những tư liệu trên trang MessengerX - Cloud Library là dành tặng cho bạn! Chúng tôi khuyến khích bạn hãy sao chép, phân phối, trích dẫn hay chia sẻ những tư liệu này cho người khác. Bạn được phép đăng tải những bài học Video và Audio này trên YouTube, TuDou, Youku hay bất kỳ trang mạng xã hội nào và nhớ để đường link đến trang Cloudlibrary.org trên trang webpage của bạn để giúp người khác nhận được những tư liệu này. Hãy gởi email các sách ebook cho các tín hữu hội thánh, cho các sinh viên trường Kinh thánh, các lãnh đạo hội thánh và cho nhiều người mà bạn biết là họ sẽ được phước khi nhận được các tư liệu này trong thứ tiếng của họ.-


Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc điểm

Phòng tối|Kinh thánh mp3. ISOM mp3, Nhạc thánh mp3 Liên lạc: mail: votong55@gmail.com. Zalo: 0362 222 482

GMT+8, 17-4-2024 12:54 AM

nguonsusong.com - Tin lành

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách