60 Cây Gậy Của Người Chăn Bầy – Sự Phục Hưng Của Hội Thánh

619

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY

NGƯỜI LÃNH ĐẠO CẦN BIẾT ĐIỀU GÌ…
Của Bob Weiner, sáng lập viên Hội thánh Maranatha Campus, Gainesville, FL

PHẦN C6: SỰ PHỤC HƯNG CỦA HỘI THÁNH
Chương I: CÁC BUỔI LỄ CỦA CHÚA – CÁC KIỂU MẪU PHỤC HƯNG
(Bài viết của Ralph Mahmey. )

Dẫn Nhập

Nghiên cứu phần C10 trước khi học phần tiếp sau đây sẽ giúp bạn dễ dàng hiểu những quan điểm vạch ra trong chương này.

A. CÁC KỲ LỄ

“Này là những kỳ lễ mà Đức Giê-hô-va đã định… các ngươi phải rao truyền ra khi đến kỳ nhất định… ”(Le 23:4).
Đền tạm của Môise cho chúng ta một kiểu mẫu trên đất này về những điều trên thiên đàng (He 8:5).

Các buổi lễ hội (buổi lễ) của Chúa cho chúng ta sự hiểu biết thấu suốt tận trong cuốn lịch của Đức Chúa Trời- một chuỗi liên tục của những điều Ngài thực hiện trong quá khứ (và sẽ làm chứng trong tương lai).

Có Ba Buổi Lễ Chính được tuân thủ hàng năm: lễ Vượt Qua và lễ Lều Tạm (cũng được biết dưới cái tên Lễ Trại (Booths) hoặc lễ Ở Tạm (Temporary Shelters). Mỗi lễ có những Lễ Phụ phải giữ cùng lúc đó- lễ này sau lễ kia; lễ Ngũ Tuần đến sau lễ Vượt Qua 50 ngày, và không có kết hợp với Lễ Phụ nào khác.

1. Ba Kỳ Lễ
Những nét phác họa sau đây tóm tắt các Kỳ Lễ, Tên Gọi và Các Phần của Ngày Lễ.
Có ba kỳ phải tuân giữ lễ:

a. Tháng Tư (Abib ) – Lễ Vượt Qua (theo sau là Lễ Bánh Không Men và Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa).
b. Tháng Sáu (Sivan ) – Lễ Ngũ Tuần.
c. Tháng Chín / Mười (Ethanim ) – (Có tiếng kèn thổi và ngày Lễ Chuộc Tội đi trước) – Lễ Lều Tạm.
Và đây là ý nghĩa mà các buổi lễ “theo kỳ” phải tuân thủ đã nói lên.

2. Các Kỳ Theo Thiên Nhiên Và Theo Nghĩa Thuộc Linh.
Có những kỳ theo nghĩa thuộc linh tương ứng với những kỳ theo thiên nhiên.
“Vậy hãy ăn năn… hầu cho kỳ tươi mới có thể đến từ sự hiện diện của Chúa ”(Cong 3:19,Niv ).

Trong ý nghĩa thuộc linh , có ba kỳ hoặc các thời kỳ mà suốt thời gian đó, tính xác thực thuộc linh (thời kỳ phục hưng và đổi mới) được nói đến trong các kỳ lễ đã kinh nghiệm được. Điều này đã xảy ra trong lịch sử Hội thánh, là khi có một sự nổi bật đặc biệt đến với toàn thể Hội thánh. Chúng ta hãy xem lướt qua việc thực hiện các lễ hội “theo kỳ” đã xảy ra trong lịch sử Hội thánh như thế nào.

B.SỰ PHỤC HƯNG TÂM LINH TRONG HỘI THÁNH

1. Các Buổi Lễ Được Phục Hồi.
Vào thế kỷ thứ tư sau Chúa Hội thánh đã đánh mất quyền năng thuộc linh và ân điển vốn hết sức hiển nhiên trong Tân Ước.
Một cơn đói khát thuộc linh lớn lao ở trên Hội thánh trong khoảng 1000 năm còn được gọi là “Thời Kỳ Đen Tối”

a. Lễ Vượt Qua Được Phục Hồi.
Cuối cùng, những người như Martin Luther đã mang trả lại cho Hội thánh lẽ thật về “sự xưng công bình bởi đức tin”- đức tin trong công tác mà Đấng Christ đã thực hiện trên thập tự giá để đền trả (trả án thay) cho tội lỗi chúng ta.

Ông đã công bố “người công bình sống bởi đức tin” trong công việc của Đấng Christ, chứ không phải nơi công việc riêng, hoặc sự hành xác, hay sự hy sinh cá nhân của chúng ta.

Luther dạy rằng chúng ta được cứu “bởi ân điển qua đức tin”- mà ngay cả đức tin này cũng không phải là của riêng chúng ta, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời (Eph 2:8). Vào thời của Luther, Đức Chúa Trời đang PHỤC HỒI lại Lễ VƯỢT QUA cho Hội thánh!

Luther thấy rằng Chiên Con vô tội, không tì vít của Lễ Vượt Qua (Đấng Christ) đã đổ huyết của Ngài để bôi lên các cột cửa của tấm lòng chúng ta. Huyết này cứu chúng ta khỏi thiên sứ hủy diệt (ma quỷ).

Đức Chúa Trời nhìn thấy huyết và vượt qua chúng ta như một màn trướng bao phủ, bảo vệ. Ngài tha, không để chúng ta chịu đoán phạt và chết chóc. Tội lỗi chúng ta được huyết bao phủ.

Ấy chẳng phải bởi việc công bình của chúng ta đâu bèn là chính huyết Ngài đã cứu và tha mạng chúng ta. Thật chúng ta có một Lễ Vượt Qua tuyệt diệu làm sao! Chỉ cần chúng ta chấp nhận sự cứu rỗi của Ngài như một món quà nhưng không.

b. Phục Hồi Lễ Bánh Không Men.
Sau đó, đến John Wesley, người sáng lập Hội thánh Giám lý và phong trào nên thánh. Ông dạy rằng Đức Chúa Trời không những muốn THA THỨ tội lỗi cho chúng ta mà còn CỨU CHÚNG TA KHỎI QUYỀN LỰC CỦA TỘI LỖI.
Luther dạy phương thuốc của Đức Chúa Trời cho SỰ ĐOÁN PHẠT VÀ TỘI LỖI. Wesley cũng dạy về phương thuốc của Đức Chúa Trời cho QUYỀN LỰC và THÓI QUEN của tội lỗi.

Luther dạy về ĐỊA VỊ vinh hiển của chúng ta- chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận qua sự chuộc tội của Đấng Christ (chuộc tội cho chúng ta và trả giá cho hình phạt).

Wesley dạy rằng Đức Chúa Trời muốn thấy sự công nghĩa của chúng ta được tỏ lộ rõ ràng qua HÀNH ĐỘNG của chúng ta. Wesley dạy rằng Đức Chúa Trời muốn làm cho tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta phù hợp với thế đứng công nghĩa rất hợp pháp của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời.

Ông dạy rằng việc chúng ta SỐNG CÁCH CÔNG BÌNH rất quan trọng, bởi vì chúng ta được ban cho sự công nghĩa như một món quà. Nơi Wesley, Đức Chúa Trời đang phục hồi lại LỄ BÁNH KHÔNG MEN.

Trong Kinh Thánh, men là một biểu tượng (hoặc là một hình thức) của tội lỗi hoặc sự xấu xa. “Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ… ” (ICo 5:8). Loại bỏ mọi men ra khỏi đời sống tức là loại bỏ mọi tội lỗi ra khỏi cuộc đời của chúng ta.

Vì vậy Lễ Bánh Không Men nói với chúng ta về lẽ thật của Kinh Thánh có liên quan đến sự nên thánh trong đời sống và chức vụ.

c. Phục Hồi Lễ Ngũ Tuần
Đầu thế kỷ thứ 20 (1900) Đức Chúa Trời bắt đầu PHỤC HỒI LỄ NGŨ TUẦN (Lễ gặt trái đầu mùa). Vì vậy phần lớn Cơ-Đốc Nhân ngày nay đã ý thức được rằng kinh nghiệm lễ Ngũ Tuần vẫn còn nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho các thánh đồ.

Phong trào Ngũ Tuần phát triển nhanh chóng trên mọi miền của thế giới trong suốt thế kỷ này. Mùa gặt linh hồn tội nhân lớn nhất trong lịch sử Hội thánh đã được gặt hái từ chỗ rẽ của thế kỷ, định yếu là do giáo phái Ngũ Tuần.
Một mùa gặt thậm chí còn lớn hơn sẽ tới khi BUỔI LỄ LỀU TẠM (mùa gặt chính) được ứng nghiệm trong những năm sắp tới đây.

2. Kết Quả Của Sự Phục Hưng.
Khi mỗi kỳ lễ được phục hồi thì có hai điều xảy ra:
a. Sự Phân Chia Trong Hội Thánh. Hội thánh nói chung trở nên phân chia cho dù những phong trào phục hưng lớn này thực tế đến từ Đức Chúa Trời.

b. Thái Độ Tự Cho Mình Là Siêu Thánh Đồ: (Super saint )
Có vài người thuận theo các lẽ thật phục hưng đã tự cho mình là “những siêu thánh đồ” (super-saint) của Đức Chúa Trời- tức là người tốt đẹp hơn số còn lại trong Hội thánh.
Cả hai phản ứng trên đều không đúng.

Trong trường hợp thứ nhất: chúng ta nên luôn chấp nhận các mùa phục hưng mà Chúa gởi đến. Chúng tôi nên ăn hết phần bánh mana mới đến từ thiên đàng.

Trong trường hợp thứ nhì: Đức Chúa Trời không muốn chúng ta trở nên cao cấp, ngoại hạng và chia rẽ, đánh giá mình cao hơn người khác. Đây là tinh thần kiêu ngạo có thể ngăn trở dòng tiến tới của cơn phục hưng trong đời sống và trong Hội thánh chúng ta.

3. Sẽ Phục Hồi Mọi Kỳ Lễ.
Đức Chúa Trời đang phục hồi MỌI KỲ LỄ CHO HỘI THÁNH !!!
Đừng làm nghẹt làn sóng phục hưng và chống đối DÒNG CHẢY XUÔI CỦA SỰ KHẢI TƯỢNG. “Đức Giê-hô-va phán cùng Môi- se rằng… Hãy bảo dân Ysơraên cứ đi ”. (Xu 14:15).

Có lẽ bạn đã tiến vào phép báp têm phong phú trong Thánh Linh. Đối với bạn , kỳ Lễ Ngũ Tuần đã tới. Nhưng hãy nhớ rằng, “Phần xứ bảo đánh lấy hãy còn nhiều lắm ”(Gios 13:1). Chúng ta vẫn còn phải chờ đợi sự bày tỏ trọn vẹn là TIẾNG KÈN, NGÀY CHUỘC TỘI VÀ LỄ LỀU TẠM.
Hãy cứ đi theo đám mây vinh hiển. ”…Vả trong các sự hành trình của dân Ysơraên, khi nào áng mây từ đền tạm ngự lên thì họ ra đi ”(Xu 40:36).

Đức Thánh Linh đang vận hành qua Hội thánh trên thế giới. Bất cứ nơi nào có sự tươi mới và quyền năng Thánh Linh thì ở đó bạn sẽ thấy Ngài đang truyền ra sứ điệp phục hưng để làm tín đồ trưởng thành và sửa soạn họ làm công tác phục vụ (Eph 4:11-12)
Sự phục hưng diễn ra trong Hội thánh là theo thời gian biểu của các ngày lễ của Chúa. Phần C10 sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn chuyên sâu vào vinh hiển sẽ tới do tiếng kèn báo trước, ấy là ngày của sự Chuộc tội và Lễ Lều Tạm.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.