75 Cây Gậy Của Người Chăn Bầy – Ngày Lễ Chuộc Tội

720

CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY

PHẦN C10: BẢY KỲ LỄ CỦA CHÚA
Bài viết của Ralph Mahoney

Chương 7
NGÀY LỄ CHUỘC TỘI

Phần Dẫn Nhập

Chúng ta phải ngừng lại và học cho biết ý nghĩa của chữ chuộc tội (atonement). Đó là chữ kaphar. Theo như định nghĩa trong tự điển Hêbơrơ thì chữ đó có nghĩa là khỏa lấp. Vua Đavít đã sử dụng khái niệm này khi ông viết Thi Thiên rằng:
“Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình ”(Thi 32:1),“Chúa đã tha gian ác cho dân sự Chúa và khỏa lấp mọi tội lỗi của họ ”(85:2).

Hơn nữa, tự điển Hêbơrơ còn tiếp tục định nghĩa chữ chuộc tội là: xoa dịu, khuyên giải, làm cho bình tịnh, tha thứ, giải hòa.

Ý tưởng ở đây là đền tội cho kẻ thù. Huyết sinh tế bao phủ hoặc trả giá cho sự vi phạm đã phân rẽ cả hai bên nhưng nay được phục hòa ”…khi chúng ta còn là thù nghịch… mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài… ”(Ro 5:10).

Các sự kiện trong ngày lễ chuộc tội đã cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về mặt hiện tượng của điều Chúa Giêxu đã làm: “đền tội cho chúng dân ” (He 2:17).

Chúng ta không bao giờ có thể hiểu đầy đủ sự cứu chuộc lớn lao này cho đến khi nào chúng ta hoàn toàn biết những chi tiết có liên quan đến ngày Lễ Chuộc Tội.

A. KHÍA CẠNH QUÁ KHỨ (LỊCH SỬ)

Ngày Lễ Chuộc Tội là ngày 10 tháng 7 theo lịch Do Thái giáo. Đi kèm với ngày Lễ Chuộc Tội là một loạt các sự việc nghiêm ngặt. Đó là ngày duy nhất trong năm mà ai cũng được phép vào trong nơi Chí Thánh (9:7).

Đó cũng là mối hiểm họa cho thầy tế lễ thượng phẩm. Bởi vì bất cứ sự sai trệch luật lệ nào cũng bị án phạt là cái chết.
“Các con trai của Arôn đã bị giết chết trong nơi thánh (căn phòng trước nơi chí thánh) khi dùng một thứ lửa lạ trong lư hương của họ (Le 10:1).

Chúa phán với Môise rằng, “Hãy nói cùng Arôn, anh ngươi, chớ vào luôn luôn trong nơi thánh ở phía trong bức màn, trước nắp thi ân trên hòm bảng chứng, e ngươi phải chết chăng; vì ta ở trong mây hiện ra trên nắp thi ân ”(16:2).

Từ “nắp thi ân ”nên được chuyển dịch là“ngôi thi ân ” Đức Chúa Trời được tôn cao lên giữa các Chêrubiên bên trên ngôi thi ân. Thi thiên của vua Đavít đã xác định điều này:“còn Chúa là Thánh; Ngài là Đấng ngự giữa sự khen ngợi của Ysơraên ” (Thi 22:3).

1. Sự Sắm Sẵn Của Đức Chúa Trời Đối Với Tội Lỗi.
Việc long trọng vào nơi Chí Thánh này chỉ xảy ra một năm một lần. Trong ngày thánh này, thầy tế lễ thượng phẩm được hai lần bước vào với huyết con sinh. Lần đầu, người bước vào cho chính tội lỗi của mình, rồi mới đến cho tội lỗi của dân sự.

a.Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm.
Thầy tế lễ thượng phẩm lấy huyết của con bò đực và dê đực rồi rảy lên ngôi thi ân.
“bởi cớ đó… hãy suy nghĩ đến… thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta tin theo tức là Chúa Giêxu ”.

“Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội ”.
“Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước (thi ân ),hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng ”(He 3:1; 4:15, 16).
Thật kỳ diệu làm sao khi ta có Chúa Giêxu làm thầy tế lễ thượng phẩm của mình!

b.Ngôi Thi Ân.
Ngôi thi ân là một cái nắp phía trên cái hộp bọc vàng (với kích thước cỡ bằng cái quan tài) được gọi là Hòm Giao Ước.
Bạn còn nhớ ”…hòm giao ước bọc toàn bằng vàng, trong hòm có (1)cái bình bằng vàng đựng đầy mana, (2)cây gậy trổ hoa của Arôn, và (3)bảng giao ước (mười điều răn được viết trên đó bằng ngón tay của Đức Chúa Trời )” (9:4).

Trên nắp của hòm là Chêrubin bằng vàng xây mặt vào nhau với cách che phủ phía trên và phía trước tạo thành một tấm màn trướng bên trên khi Đức Chúa Trời xuất hiện trên ngôi thi ân.

c.Huyết Được Rảy. ”…không đổ huyết thì không được tha thứ ” (He 9:22).

2. Hai Khía Cạnh Tội Lỗi.
Lễ Chuộc Tội là để giải quyết CẢ HAI khía cạnh của tội lỗi.
Thứ nhứt, có ÁN PHẠT phải TRẢ. Thứ nhì, có sự PHẠM TỘI và sự GHI NHỚ cần phải giải quyết.

a.Án Phạt.
Án phạt cho tội lỗi rất rõ ràng:“linh hồn nào phạm tội thì linh hồn ấy phải chết… ”(Exe 18:20).
Đức Chúa Trời nói với Ađam và Êva, “Nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết ”(Sa 2:17).

Tân Ước cũng xác định điền này: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết… ” (Ro 6:23).
Dưới giao ước cũ, vào ngày Lễ Chuộc Tội, thầy tế lễ thượng phẩm “Arôn sẽ dâng con bò tơ mình làm của lễ chuộc tội… cho mình… ”(Le 16:6).

Ông phải rảy huyết của bò này lên ngôi thi ân trong NƠI CHÍ THÁNH cho chính bản thân ông TRƯỚC KHI làm lễ chuộc tội cho dân tộc.
“Nhưng phần thứ hai, thì mỗi năm một lần, chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào, chẳng bao giờ không đem huyết dâng về chính mình (lần đầu người vào đó là ngày Lễ Chuộc Tội) và vì sự lầm lỗi dân chúng (lần thứ hai người bước vào cũng là ngày Lễ Chuộc Tội )”(He 9:7).

Các chi tiết được tìm thấy trong Lêviký:“Người cũng phải lấy huyết con bò tơ đó, dùng ngón tay rảy trên nắp thi ân về phía đông và rảy bảy lần về phía trước nắp thi ân ”(Le 16:14).
Sau khi dâng của lễ chuộc tội cho chính mình, thầy tế lễ thượng phẩm dâng của lễ chuộc tội cho dân sự.

Của lễ cho dân sự gồm hai con dê hai tuổi, một con bị giết trước mặt Đức Giê-hô-va. Huyết của con dê chết đi vào Nơi Chí Thánh được đổ lên Ngôi Thi Ân.
“Đoạn người giết con dê đực dùng về dân chúng làm Lễ Chuộc Tội, đem huyết nó vào phía trong bức màn; dùng huyết con dê đực đó cũng như dùng huyết con bò tơ, tức là rảy lên nắp thi ân và trước nắp thi ân vậy ”(Le 16:15).

Huyết này là BẰNG CỚ mà Đức Chúa Trời đòi hỏi, rằng ÁN PHẠT tội lỗi đã được TRẢ. Khi Đức Chúa Trời thấy huyết, Ngài biết rằng sự sống đã được ban cho. Án phạt đã được trả, cho nên khi ấy Ngài có thể phục hòa với tội nhân.
“Vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết; ta đã cho các ngươi huyết rưới trên bàn thờ đặng là lễ chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc tội được ”(17:11).

b.Sự Phạm Tội Và Sự Ghi Nhớ. “Huống chi huyết của Đấng Christ… không tì vít trước mặt anh em… là dường nào ” (He 9:14).
Chúng ta cũng cần đến phép lạ này cho đời sống chúng ta biết bao. Thật là tuyệt vời khi biết tội lỗi của chúng ta có thể được tha thứ vì huyết của con sinh tế đã được dâng lên để trả giá cho tội lỗi chúng ta.
Nhưng chúng ta cũng cần ý thức rằng tội lỗi của chúng ta đã được tha vì vậy chúng ta không sống dưới gánh nặng của tội lỗi, nhuốc nhơ và đoán phạt do tội lỗi mang lại nữa.

Thật khó có đức tin vào Đức Chúa Trời nếu chúng ta có một lương tâm phạm tội. “Hỡi kẻ rất yêu dấu, ví bằng lòng mình không cáo trách thì chúng ta có lòng rất dạn dĩ, đặng đến gần Đức Chúa Trời ”(IGi 3:21).
Kế hoạch làm cho tội nhân được phục hòa lại với Đức Chúa Trời đã cung ứng một giải pháp cho vấn đề lương tâm tội lỗi này.

Cần có một con dê thứ nhì vào ngày Lễ Chuộc Tội để dạy dỗ chúng ta về giải pháp của Đức Chúa Trời dành cho khía cạnh thứ hai của tội lỗi. Sự PHẠM TỘI và GHI NHỚ tội lỗi cũng phải được giải quyết.
Tiếng Hêbơrơ con dê thứ hai được gọi là Azazel, nghĩa đen là “con dê để ra đi ”hay “con dê phải biến mất ”(trong bản dịch tiếng anh là con dê chịu tội). Con dê này sẽ để cho tội lỗi của cả quốc gia chất lên nó và đi vào trong đồng vắng, làm cho tội lỗi của dân sự biến mất và không bị nhớ lại nữa. Sự PHẠM TỘI và GHI NHỚ tội lỗi biến mất, đã được con dê sống mang đi mất biệt trong đồng vắng.

“Thầy tế lễ thượng phẩm sẽ đặt hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng lên nó các gian ác và sự vi phạm, tức là tội lỗi của dân Ysơraên, và chất trên đầu nó, rồi nhờ một người chực sẵn việc này mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng.

Vậy con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Ysơraên ra nơi hoang địa ”(Le 16:21, 22).
Ẩn dụ này được Giăng Báptít sử dụng khoảng 1400 năm sau khi Đức Chúa Trời làm Lễ Chuộc Tội đầu tiên:“Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jesus đến cùng mình thì nói rằng: Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi ” (Gi 1:29).

3. Hai Con Dê Minh Họa Cho Sự Cứu Chuộc.
Đức Chúa Trời sử dụng hai con dê vì cần hai con mới minh họa cho cả hai khía cạnh cứu chuộc chúng ta.

a.Con Dê Đầu Chết Cho Tội Lỗi. Chúa Jesus cần phải chết cho tội lỗi của chúng ta để huyết Ngài có thể trình lên trước ngôi Cha Ngài trên thiên đàng. Vì thế con dê đầu tiên phải chết để cung ứng huyết đem vào nơi Chí Thánh và rắc lên trên ngôi Thi Ân, và như vậy không thể được dùng cho mục đích thứ hai.

b.Con Dê Thứ Hai Cất Tội Lỗi Đi. Con dê thứ hai minh họa rằng Chúa Jesus cũng bị đòi hỏi phải cất tội lỗi của chúng ta đi để không còn bị ghi nhớ nữa. Đức Chúa Trời không những tha thứ tội lỗi chúng ta mà còn quên những tội lỗi ấy nữa, Halêlugia! “Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác chúng nó nữa ”(He 10:17).

Con dê chịu tội mô tả cách Đức Chúa Trời quên tội lỗi của chúng ta như thế nào, xua chúng khỏi ký ức của Ngài, thậm chí còn chữa lành ký ức chúng ta khỏi khía cạnh đau đớn nhất của tội lỗi. (xem phần D6, “chữa lành linh hồn đau đớn” để biết nhiều hơn về điền này).

B. CHÚA JESUS TRỞ NÊN SỰ ỨNG NGHIỆM.

Để minh họa cho kế hoạch vĩ đại làm cho dân sự được phục hòa với Ngài, Đức Chúa Trời đã sử dụng ba bài học cụ thể: (1) Arôn, thầy tế lễ thượng phẩm; (2) con dê làm của tế lễ cung cấp huyết để trả giá cho tội lỗi; (3) Azazel (con dê chịu tội) mang tội lỗi của chúng ta vào đồng vắng để những tội ấy không còn bị nhớ đến nữa.

Nhưng khi Chúa Jesus đến, Ngài đã trở nên CẢ BA- TRONG MỘT. Ngài đã trở nên (1) thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta, (2) Người đã đổ huyết ra để trả giá cho tội lỗi chúng ta, và (3) Ngài sẽ mang tội lỗi chúng ta đi để chúng không còn bị nhớ đến nữa.
Trong thời Cựu Ước, Nơi Chí Thánh, nơi thiêng liêng có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, là nơi không ai được bước vào mà không có huyết chuộc tội, và một năm chỉ một mình thầy Tế Lễ Thượng Phẩm được vô một lần.

1. Cái Màn Được Cất Đi.
Khi Chúa Jesus chết trên cây thập tự thì một sự thay đổi lớn lao đã xảy ra. “Nhưng Chúa Jesus kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn. Màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới” (Mac 15:37, 38).
Cái màn là một tấm thảm rất nặng che nơi Chí Thánh, ngăn Nơi Thánh với Nơi Chí Thánh.

Khi tấm màn che ấy chẻ đôi từ trên chí dưới nghĩa là Đức Chúa Trời đang xác nhận một cách kỳ diệu rằng thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới, là nơi có ngôi đoán xét được huyết bao phủ nay đã trở thành ngôi thi ân.

Căn phòng bị che vốn là một nơi chết chóc cho bất cứ ai bước vào (trừ thầy tế lễ thượng phẩm một năm được vào một lần với huyết), thì nay đã trở nên một nơi rộng mở của sự sống và ơn phước cho bất cứ ai tin nhận Chúa Jesus làm Chúa và Cứu Chúa của họ.
Bây giờ lời mời gọi được ban ra, “Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng ” (He 4:16).

“Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jesus được dạn dĩ vào nơi rất Thánh, bởi đường mới và sự sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, tại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời,
Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa ”(He 10:19-22).

2. Của Tế Lễ Cuối Cùng.
Chúa Jesus đã mở một lối đến ngôi thi ân. Huyết Ngài đã được dâng lên một lần đủ cả bởi vì sự sống đời đời của Ngài đã đủ để trả giá cho tội lỗi của toàn thế giới. Ngài không cần phải dâng chính mình hàng năm như người ta đã làm trong thời Cựu Ước. Ngài đã dâng làm của lễ chuộc tội một lần đủ cả đến mãi mãi.

“Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được ”.Bởi vậy cho nên Đấng Christ khi vào thế gian phán rằng: “Chúa chẳng muốn hy sinh, cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sẵn một thân thể cho tôi ”(5:1-14)

3. Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Vĩ Đại Của Chúng Ta.
Sau khi chết đền tội cho chúng ta trên cây thập tự, Ngài đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm vĩ đại của chúng ta. Ngài đem huyết của chính mình rảy trong nơi Chí Thánh trên thiên đàng- mà đền tạm của Môi-se (và sau đó là đền thờ Giêrusalem) chỉ là một bản sao trên đất.

Bạn còn nhớ Chúa Jesus đã nói gì với Ma-ri trong Gi 20:17 không? “Chớ rờ đến ta vì ta chưa lên cùng Cha!”. Chúa Jesus cần phải đem huyết mình rảy trên thiên đàng- để làm bằng chứng với Đức Chúa Trời rằng giá của tội lỗi đã được trả xong. Và đó là điều Ngài phải làm.
”…Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời này, Ngài đã vào nơi rất Thánh một lần đủ hết, không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời ”(He 9:11-12).
“Vì Đức Chúa Trời đã sai Đức Chúa Jesus Christ đến để gánh lấy hình phạt cho tội lỗi chúng ta và chấm dứt mọi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Ngài đã dùng huyết của Đấng Christ… như một phương tiện để cứu chúng ta khỏi cơn thạnh nộ của Ngài… ”(Ro 3:25.tlb ).Chúng ta có được một sự cứu rỗi LỚN LAO làm sao!

C. NGÀY ÉP LINH HỒN.

Chúng ta có được một sự hiểu biết lớn lao về sách Hêbơrơ nhờ học về ngày Lễ Chuộc Tội. Câu châm ngôn xưa mà lại đúng: “Giao ước mới chứa đựng trong giao ước cũ và giao ước cũ được làm sáng tỏ trong giao ước mới ”.

Nhưng có một khía cạnh khác trong ngày Lễ Chuộc Tội, rất quan trọng trong đời sống của mỗi tín đồ và cho toàn thể Hội thánh, đó là: những ngày cuối cùng của lịch sử loài người trước khi Chúa Giêxu trở lại sẽ trở nên càng khó khăn hơn.
Điều này đã được tiên đoán trước trong những lời sau đây nói về ngày Lễ Chuộc Tội:”…đến mồng mười tháng bảy, các ngươi phải ép linh hồn mình… ” (Le 16:29).

Những mạng lịnh xa hơn liên quan đến ngày Lễ Chuộc Tội có thể tìm thấy trong Lê vi ký đoạn 23
“Trong ngày đó hễ ai không ép linh hồn mình sẽ bị truất khỏi dân sự. Và hễ ai làm một công việc gì, thì ta sẽ diệt họ khỏi dân sự mình ”(Le 23:29, 30).
Êsai đã mô tả cách mà vài thế kỷ sau người ta đã tuân thủ như sau: ”…ngày người ta dằn lòng mình… cúi đầu như cây sậy, nằm trên bao gai và trên tro… ”(Es 58:5).

Đó là một ngày trọng thể để ép linh hồn mình. Chữ “ép ” (afflict) trong sách Le 16:29 này, theo tiếng Hêbơrơ là Arah, diễn tả ý tưởng xem thường hoặc áp đảo bản thân. Còn có những nghĩa khác là: hạ thấp bản thân, hành hạ bản thân, đối xử khắc nghiệt với bản thân, tự hạ mình .v.v…

1. Tình Trạng Thuộc Linh Được Phục Hồi.
Tại sao Đức Chúa Trời lại kêu gọi phải có một thời gian như thế giữa một mùa gặt nhìn chung là rộn ràng và vui sướng như một cách đầy trái ngược như vậy?

Hãy nhớ đây là mùa gặt ở giai đoạn cuối để thâu gặt mùa màng thật nhiều, là lúc người ta có nhiều tiền bạc, thức ăn, rượu, cùng với vật chất của đời này.

Trong lúc có thật nhiều phước hạnh và thịnh vượng như vậy, người ta dễ quên Đức Chúa Trời để cảm thấy tự lực tự cường. Một thái độ như thế rất nguy hiểm và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Môise đã cảnh báo con dân Ysơraên về khuynh hướng này như sau: “Một mình Đức Giê-hô-va đã dẫn dắt các ngươi thể ấy, không có Thần nào khác ở cùng ngươi… Ngài đã khiến ngươi cưỡi trên các nơi cao của xứ, Ysơraên đã ăn hoa quả của ruộng đồng, Ngài khiến ngươi hút mật của hòn đá, dầu hòn đá cứng hơn hết, và nút mỡ sữa bò và sữa chiên.

Ngài ban cho ngươi mỡ chiên con, chiên đực sanh tại Ba- san, và dê đực cùng bột lọc nhứt hạng của lúa mạch; người có uống huyết của nho như rượu mạnh. Giêsurun đã mập mạp và cất đá -người trở nên mập, lớn và béo tròn. Người đã lìa bỏ Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên người; và khinh dễ Hòn đá của sự chứng cứu người ”(Phu 32:12-15).
Trong những lần phạm tội như vậy, ngày Lễ Chuộc Tội là phương tiện thực tế mà qua đó Đức Chúa Trời hy vọng sẽ đem dân sự trở lại với tình trạng thuộc linh lành mạnh của họ.

2. Sự Kêu Gọi Ăn Năn.
Trong Khải huyền đoạn 2 và 3 Chúa Giêxu đã sử dụng bảy Hội thánh để mô tả bảy giai đoạn mà Hội thánh sẽ trải qua. Hội thánh cuối mô tả tình trạng Hội thánh vào những ngày sau rốt, ngay trước khi Chúa trở lại. Hội thánh này đã rơi vào cái bẫy giống như Môise đã tả. Họ thạnh vượng và rời xa Đức Chúa Trời.
Đây là điều Hội thánh Laođixê nói về chính họ: “Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa… ”(Kh 3:17).

Hội thánh bị vây lấy bởi ”…sự lo lắng về đời này, sự mê đắm về giàu sang, và các sự tham muốn khác thấu vào liên hệ họ, làm cho nghẹt ngòi đạo và trở nên không trái ”(Mac 4:19).

Hơn thế nữa, quan điểm thánh khiết thì khác với sự tự lừa dối mà Hội thánh Laođixê đã mắc phải. Đức Chúa Trời nói: “Ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ ” (Kh 3:17).

Khi các nan đề thuộc linh phát triển thì Đức Chúa Trời luôn luôn có một Ngày Lễ Chuộc Tội, một ngày ép linh hồn trên Hội thánh. Ngài hy vọng họ sẽ ăn năn và quan tâm đến lời tiên tri kêu gọi, ”…vì là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va cho đến chừng Ngài đến và sa mưa công bình trên các ngươi ” (Os 10:12).

Và đối với Hội thánh chịu đáp ứng, hạ mình, và tan vỡ trước mặt Chúa, thì Ngài đã hứa một lời lạ lùng sau: “dân cư thành này đi đến thành khác mà nói rằng: Chúng ta hãy đi mau, đặng nài xin ơn Đức Giê-hô-va, và tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân; ta cũng sẽ đi.
Như vậy có nhiều dân và nhiều nước mạnh sẽ đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân tại Giêrusalem và ở đó nài xin ơn Đức Giê-hô-va ”(Xa 8:21, 22).

Sự phục hưng sẽ bùng nổ và vinh hiển của Đức Chúa Trời sẽ đến với Hội thánh. Hàng trăm người sẽ được cứu, được chữa lành, và được sai đi ra làm công việc Chúa.

Đavít nói:“Trước khi chưa bị hoạn nạn thì tôi lầm lạc, nhưng bây giờ tôi gìn giữ lời Chúa ”(Thi Tv 119:67). Ngày Lễ Chuộc Tội thật là tốt cho chúng ta. Nguyện chúng ta nắm lấy khi ngày ấy đến. Chúng ta hãy cứ sát vào lòng Chúa.

D. NGÔI, SỰ HIỆN DIỆN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

Ngày Lễ Chuộc Tội cũng báo trước một thời kỳ rối rắm trong những ngày trước khi Chúa đến. Chúa Jesus đã dạy điều này rất rõ ràng: “Sẽ có các điềm lạ trong mặt trời, mặt trăng, cùng các ngôi sao; còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn… Người ta nhơn trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây ”(Lu 21:25-27).

1. Trận Chiến Diễn Ra Ác Liệt.
Thời đại mà chúng ta đã bước vào là một trận chiến thuộc linh nhắm vào con người. Con người đã được định cho sự cứu rỗi hoặc hư mất, nên một trận chiến đã diễn ra rất ác liệt trong mỗi đời sống, trong mỗi gia đình, mỗi thành phố và mỗi quốc gia.

Hội thánh của Chúa Jesus Christ rất cần được kinh nghiệm về quyền năng của Đức Chúa Trời để có thể chiến thắng thời đại này ngay trong những vấn đề rộng lớn hơn của con người.

Điều mà mỗi tín đồ đều khao khát là làm thế nào để giải quyết những nan đề của mình trong quyền năng của Chúa Jesus. Và không phải chúng ta chỉ cần quyền năng mà còn cần sự khôn ngoan thâm sâu của Đức Chúa Trời nữa. Chúa ta cần HIỂU BIẾT HOÀN CẢNH CỦA CHÚNG TA, sau đó mới nhận được QUYỀN NĂNG VƯỢT TRÊN HOÀN CẢNH.

Đến gần với sự hiện diện trên ngôi của Đức Chúa Trời chính là điều chúng ta cần. Tại ngôi thương xót có tất cả sự khôn ngoan và uy quyền mà chúng ta cần, bởi vì ở đó Đấng Christ đang được tôn lên ngôi. Từ ngôi Ấy Đấng Christ trị vì.
Nếu chúng ta có thể kinh nghiệm sự hiện diện trên ngôi của Ngài ngay trong cuộc sống chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận được quyền năng và khôn ngoan.

2. Được Tôn Lên Ngôi Cùng Với Đấng Christ.
Eph 2:4-10 dạy rằng chúng ta đã được đưa lên cao cùng với Đấng Christ và được tôn lên ngôi cũng với Ngài trên chốn thiên đàng.
Đoạn Kinh thánh nhấn mạnh rằng đặc quyền lạ lùng ấy đến với chúng ta qua ân điển hoặc qua sự thương xót của Đức Chúa Trời.

Lòng thương xót của Đức Chúa Trời không phải là một sự thương hại theo cảm xúc. Chúng ta nhận được sự thương xót của Ngài bởi vì huyết của Chúa Jesus đã đổ ra cho chúng ta với một giá quá cao và bây giờ Ngài đang biện hộ cho nguyên cớ của chúng ta ngay trước ngôi.

Trong Eph 2:1-22, Phaolô thông báo cho chúng ta về đặc quyền lớn lao được tôn cao cùng với Đấng Christ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tin cậy với tất cả tấm lòng rằng thông tin này là chính xác. Ngài muốn chúng ta để cho Thánh Linh được thật sự giải thích và truyền đạt sự thật này.

Hãy nhớ, Ngày Lễ Chuộc Tội là ngày nghỉ Thánh nhất cho dân Ysơraên; không phải làm một công việc nào.
Phải hiểu rằng chúng ta không đến gần ngôi quyền năng và khôn ngoan đầy hiển vinh này qua bất cứ công việc riêng nào hoặc nhờ bất cứ tư cách cá nhân nào.

Chúng ta bước vào chốn ấy qua lòng thương xót của Đức Chúa Trời đã đến được với chúng ta nhờ Chúa Jesus Christ, Đấng vì cớ chúng ta dâng chính huyết của Ngài.
Không có huyết ấy, chúng ta sẽ ở ngoài tầm với của Ân điển Đức Chúa Trời và bị chặn lại không được vào nơi Chí Thánh. Bây giờ chúng ta được mời bước vào cách dạn dĩ, đây là một sự dạn dĩ Thánh chứ không phải là một sự tùy tiện vô ý thức.

Cái nhìn tự nhiên của chúng ta về hoàn cảnh của mình hoàn toàn khác với cái nhìn từ ngôi có sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chính tại vị trí này mà chúng ta có thể nhìn vào các thử thách, nan đề của mình bằng đức tin và sự tin cậy.

Hiểu được đặc quyền và vị trí của chúng ta nơi sự hiện diện trên ngôi ấy là điều thiết yếu để nhận được sự tan vỡ, hạ mình và ép linh hồn mà từ đó sự phục hưng được khai sinh.

3. Tìm Kiếm Chúa.
Nếu bạn cảm thấy mình đang ở trong một vùng đất khô hạn và thiếu nước, thì hãy tìm kiếm Chúa. Hãy theo dõi Ngày Lễ Chuộc Tội, rồi sẽ thấy Ngài đến và làm thành lời hứa của Ngài.

“Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng ”(Thi 126:5),“Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình ”(126:6).
“Vì ta sẽ rót nước trên kẻ khát, cho suối chảy nơi đất khô. Ta sẽ đổ Thần Ta trên dòng dõi ngươi, và phước lành Ta trên những kẻ ra từ ngươi ”(Es 44:3).

Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp được, hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần (55:6).“Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng ”(Gie Gr 29:13).
”…Hãy tìm kiếm Đức Giê- hô- va, tìm kiếm sự công bình, tìm kiếm sự nhu mì, hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê- hô- va ”(SoXp 2:3).Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.