07. Sự Phục Sinh- Cây Gậy Của Người Chăn Bầy

488

07 CÂY GẬY CỦA NGƯỜI CHĂN BẦY
Phần Giới Thiệu

NHỮNG GÌ KINH THÁNH DẠY
Chương 7

SỰ PHỤC SINH

Sau sự chết trên thập tự giá, Đức Chúa Giêxu đã ở trong phần mộ ba ngày (Mat Mt 12:40). Và rồi Đức Chúa Trời đã khiến Con Ngài từ kẻ chết sống lại. (Đọc 28:1-20).
“Theo Thần Linh của Thánh Đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa Giêxu (RoRm 1:4)

A. ĐỨC CHÚA TRỜI KHIẾN ANH EM ĐỒNG SỐNG LẠI VỚI ĐẤNG CHRIST

Sự chết của Chúa Jesus là dành cho chúng ta. Ngài cũng chính là sự sống lại!
Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung…

Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêxu Christ ”(Eph Ep 2:1-6; CoCl 3:1-3).

1. Để Ban Cho Anh Em Sự Sống Mới
“Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài đã định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêxu Christ từ trước muôn đời vô cùng, mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Giêxu Christ, Cứu Chúa chúng ta, Ngài đã phá hủy sự chết, dâng Tin Lành phô bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng ”(IITi 2Tm 1:9, 10).

2. Để Ban Cho Anh Em Sự Sanh Lại Mới
“Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêxu Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ Đức Chúa Giêxu Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống ”(IPhi 1Pr 1:3)

3. Để Ban Cho Anh Em Một Khởi Điểm Mới
“Cho nên nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới, mọi sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới ”(IICo 2Cr 5:17).

4. Để Ban Cho Anh Em:

a. Sự Chiến Thắng Trên Satan:
“Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian (Satan )…vì hễ sự gì sah bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Chúa Giêxu là con Đức Chúa Trời hay sao? ”(GiGa 4:4; 5:4, 5)cũng xem trong CoCl 2:13-15.

b. Uy Quyền Trên Satan.
Sau sự sống lại của Ngài ”…Đức Chúa Giêxu Christ là Đấng đã được lên trời, nay ngự bên hữu Đức Chúa Trời, các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế thảy đều phục Ngài ”IPhi 1Pr 3:21, 22)cũng xem trong LuLc 10:17-19.

c. Năng Lực Trên Satan
”Tôi cũng cầu nguyện… để con mắt lòng anh em được sáng hầu cho biết… quyền vô hạn của Ngài và Ngài đối với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra: không những trong đời nầy mà cũng trong đời hầu đến nữa.

Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chơn Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. ”(Eph Ep 1:18-23) cũng xem Mac Mc 16:15-18; Cong Cv 1:8; 4:33.

5. Để Khiến Anh Em Trở Nên Con trai Và Kẻ Thừa Kế Trong Nước Đức Chúa Trời
“Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu rằng: A-ba, Cha! Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài ”(RoRm 8:14-17).

B.SỰ PHỤC SINH ĐÁP ỨNG TỪNG NHU CẦU CỦA ĐỜI SỐNG

1. Ấy là sự giải cứu của anh em khỏi QUÁ KHƯ
Đời sống tội lỗi cũ đã bị chết trên Thập Tự Giá với Chúa Giêxu, và bị chôn với Ngài trong mồ mả. Thế rồi, khi Chúa Giêxu được làm cho sống lại, anh em cũng được làm cho sống lại với Ngài như một sự sáng tạo mới bỏ lại đàng sau đời sống củ của mình trong huyệt mả của Chúa Giêxu!.

”Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép Báp tem trong sự chết với Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào thì thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy… .Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy coi mình như chết đối với tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêxu Christ ”(6:4-11) cũng xem Eph Ep 2:1-7 và CoCl 2:12-15.

2. Ấy Là Sức Mạnh Của Anh Em Cho HIỆN TẠI.
Bởi vì Chúa Giêxu ĐANG SỐNG nên bây giờ chúng ta nhận được quyền năng của Thánh Linh Ngài để sống một đời sống đắc thắng trên tội lỗi và trên tất cả các cuộc tấn công của Satan chống lại chúng ta.
“Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho thì Ngài há cũng chẳng sẽ ban mọi sự luôn với Con Ấy cho chúng ta sao?

Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là Đấng xưng công bình cho những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giêxu Christ là Đấng đã chết và cũng đã sống lại, Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.

Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng?
”Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần… …”(RoRm 8:31-39).

3. Ấy Là Hy Vọng Của Anh Em Cho TƯƠNG LAI.
Sự phục sinh của Chúa Giêxu ban cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao cho tương lai. Ngài được gọi là:“Đấng sanh trứơc nhất từ trong những kẻ chết ”(CoCl 1:18) Trong sự phục sanh, Ngài mở một con đường cho tất cả những ai sẽ tin nhận và bước theo Ngài – để cũng sẽ được sống lại từ kẻ chết!.

Vào một ngày kỳ diệu trong tương lai, Chúa Giêxu Christ sẽ trở lại trái đất nầy một lần nữa- lần này không như một em bé, nhưng bày tỏ cho cả thế gian biết Ngài thực sự LÀ AI – Đức Chúa Trời vinh hiển và Đấng cầm quyền của mọi sự sáng tạo. Lúc ấy, tất cả những kẻ chết đã tin nơi Ngài sẽ được làm cho sống trở lại!.

”Và nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì đức tin anh em cũng vô ích, anh em còn ở trong tội lỗi mình. Vậy những kẻ ngủ trong Đấng Christ cũng phải hư mất đời đời. Nếu chúng ta chỉ có sự trông cậy trong Đấng Christ về đời nầy mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn nạn hơn hết.

Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ.
Và, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết.

Như trong Ađam mọi người đều chết, thì cũng một lẽ ấy, trong Đấng Christ mọi người đều sẽ sống lại, nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình: Đấng Christ là trái đầu mùa; rồi tới ngày Đấng Christ đến, những kẻ thuộc về Ngài sẽ sống lại ”(ICo1Cr 15:17-23)cũng xem 15:50-57; ITe1Tx 4:13-18.

TÔI HỨA NGUYỆN

Bởi vì sự sống lại của Đấng Christ, hôm nay con xin kết ước để nhận lấy sự đầy trọn của đời sống mới của con và sự giải phóng trong Ngài. Con sẽ đứng vững trong lẽ thật nầy và chia sẻ cho mọi người.Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.